پزشک طرح

تنگی نفس

هموپتزی

ادم حاد ریه

آمبولی ریه

سندروم دیسترس حاد تنفسی

آسم

بیماری انسدادی مزمن ریه

جسم خارجی ریه

پنومونی

آبسه ی ریه

برونشیت

فیبروز کیستیک

سل ریه

بیماری بینابینی ریه

افوزیون پلور

پنوموتوراکس

هیپوکسی

هیپرکاپنه

ویزینگ

سیانوز

سرفه

برونشکنازی

درد حاد شکم

خونریزی دستگاه گوارش

دیسفاژی

بیماری رفلاکس معده به مری

پر فوراسیون مری

خونریزی مری

جسم خارجی مری

بیماری زخم پپتیک

گاستریت

آپاندیسیت

گاسترو آنتریت

انسداد روده

فتق

بیماری کرون

کولیت اولسرو

کولیت سودوممبران

کولیت ایسکمیک

پرفوراسیون زخم پپتیک

دیورتیکولیت

دیورتیکولوز

دیورتیکول مکل

سندروم روده ی تحریک پذیر

هموروئید

کرپپتیت

فیشر آنال

آبسه ی آنورکتال

سینوس پیلونیدال

فیستول آنال

پروکتیت

پرولاپس رکتوم

تومور آنورکتال

جسم خارجی رکتوم

خارش مقعد

پریتونیت

آبسه ی شکم

اسهال و استفراغ

یبوست

آبسه ی کبد

نارسایی کبد

کوله سیستیت حاد

کولیک صفراوی

سنگهای صفراوی

کولانژيت و سنگ کولدوک

پانکراتيت

نارسایی حاد کلیه

هماچوری

کولیک رنال

عفونت دستگاه ادراری

سیستیت

پیلونفریت

سنگ ادراری

انسداد دستگاه ادراری

احتباس ادرار

تنگی مجرای ادرار

جسم خارجی مجرای ادرار

اسیدوز توبولار کلیه

هیپرناترمی

هیپوناترمی

هیپرکالمی

هیپوکالمی

هیپرکلسمی

هیپوکلسمی

اسیدوز تنفسی

آلکالوز متابولیک

آلکالوز تنفسی

طوفان تیروئیدی

اغمای میکزدم

اغمای هیپراسمولار

کتواسیدوز دیابتی

کتواسیدوز الکلی

فئوکروموسیتوم

بحران آدرنال

انعقاد داخل عروقی منتشر

واکنش انتقال خون

بحران سلول داسی شکل

اوردوز هپارین

هموفیلی

پورپورای ترومبوسیتوپنيک ايديوپاتيک

پورپوراى ترومبوسیتوپنيک ترومبوتيک

کم خونی فقر آهن

نقرس

نقرس کاذب

سندروم رایتر

آرتریت ترومایی

تاندونيت

بورسیت

آرتریت روماتوئید

آرتریت پسوریازیسی

اسپوندیلیت آنکیلوزان

لوپوس

هایپرمنیزیمی

هیپومنیزیمی

هیپرفسفاتمی

هیپوفسفاتمی

اسیدوز متابولیک

بی اختیاری مدفوع

زردی

کلستاز

هپاتیت ویروسی حاد

هپاتیت الکلی

سیروز

آسیت

انسفالوپاتی کبدی

هايپرتانسیون پورت