پزشک طرح

درد لگنی

بیماری التهابی لگن

خونریزی واژینال غیرطبیعی

تورشن آدنکس

پارگی کیست تخمدان

آبسه ی لوله و تخمدان

سرويسيت موکوپورولان

اندومتریوز

اندومتریت پس از زایمان

ماستیت بعد از زایمان

دیسمنوره

آبسه ی بارتولن

تجاوز جنسی

پرولاپس رحم

واژینیت

واژینیسم

دیسپارونی

حاملگی نابه جا

استفراغ حاملگی

سقط

حاملگی مولار

دکولمان جفت

جفت سرراهی

پارگی زودرس پرده ها

زایمان زودرس

توکسمی حاملگی(اکلامپسی،پره اکلامپسی،سندروم هلپ)

زايمان اورژانس

پرولاپس بند ناف

مراقبت بعد از زایمان

دیستوشی شانه

نمایش بریچ

خونریزی پس از زایمان

پارگی رحم

اینورسيون رحم