پزشک طرح

مننژیت

انسفالیت

آبسه ی مغزی

کما

مرگ مغزی

انسفالوپاتی هیپو کسیک - ایسکمیک

سکته ی مغزی

سردرد

درد صورت

سرگیجه

نزدیک سنکوپ

تعادل ناپایدار

گیجی روانی

آتاکسی

سندروم ورنيکه - کورساکوف

صرع

سنکوپ

سندروم گیلن - باره

پلی ميوزيت

درماتومیوزیت

بوتوليسسم

پورفيرى متناوب حاد

بیماری لایم

پوليوميليت

فلج بل

میاستنی گراو

سندروم لامبرت - ایتون

بیماری پارکینسون

اسکلروز مولتيپل

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک