پزشک طرح

شوک آنافیلاکسی

شوک کاردیوژنیک

شوک هیپوولمیک

شوک نوروژنیک

شوک انسدادی

شوک سپتیک

برادیکاردی سینوسی

تاکیکاردی سینوسی

سندروم سینوس بیمار

ایست سینوسی

بلوک درجه ی یک

بلوک درجه ی دو – موبیتز 1

بلوک درجه ی دو – موبیتز 2

بلوک درجه ی سه

انقباض دهلیزی زودرس

تاکیکاردی دهلیزی چند کانونی

فلوتر دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی

تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی

ریتم جانکشنال

ريتم ايديوونتريکولار

انقباض بطنی زودرس

تاکیکاردی بطنی

تاکیکاردی مواج

فیبریلاسیون بطنی

سندروم ولف- پارکینسون وایت

آسیستول

فعالیت الکتریکی بدون نبض

ایست قلبی

درد قفسه ی سینه

انفارکتوس حاد میوکارد

هیپرتانسیون

هیپوتانسیون

محلولهای وریدی

آورلود مایع

تنگی میترال

نارسایی میترال

تنگی آئورت

نارسایی آئورت

بیماری دریچه ی مصنوعی

نارسایی احتقانی قلب

کارديوميوپاتی

میوکاردیت

پارگی میوکارد

افوزیون پریکارد

پریکاردیت حاد

تامپوناد قلبی

پارگی دیوارهای بطن

آنوریسم آئورت

دیسکسیون آئورت

ترومبوز ورید عمقی

انسداد حاد شریانی

ایسکمی مزانتریک