پزشک طرح

مسمومیت با استامینوفن

مسمومیت با آسپرین

اتانول

مسمومیت با اتیلن گلیکول و متانول

مسمومیت با ایزوپروپانول

مسمومیت با آنتی کولینرژیک ها

مسمومیت با آنتی سایکوتیک

مسمومیت با کولینرژیک ها

مسمومیت با ضدافسردگی های حلقه ای

مسمومیت با لیتیوم

مسمومیت با حشره کش های ارگانوفسفات و گازهای جنگی

مسمومیت با آنتاگونیست های سروتونین

سندروم سروتونین

مسمومیت با داروهای مسکن - خواب آور

مسمومیت با مواد توهم زا

مسمومیت با آمفتامین ها

مسمومیت با کوکائین و بی حس کننده های موضعی

مسمومیت با مواد مخدر

مسمومیت با هیدروکربن ها

مسمومیت با آهن

مسمومیت با بتابلوکرها و آنتاگونیست های کلسیم

مسومیت با دیگوکسین

مت هموگلوبینمی دارویی

مسمومیت با منوکسید کربن

مسمومیت با اسید و باز

مسمومیت با فنی توئین

مسمومیت با آرسنیک

مسمومیت با سیانید

مسمومیت با ایزونیازید

مسمومیت با سرب

مسمومیت با جیوه

مسومیت با قارچ سمی

مسمومیت با تئوفیلین

مسمومیت با وارفارین

مسمومیت با داروهای مهارکننده ی منو آمین اکسیداز

سرمازدگی

گرمازدگی

برق گرفتگی

صاعقه زدگی

غرق شدگی

کوه گرفتگی

غواصی

اشعه

سوختگی

استنشاق دود

اسید هیدروفلوریک

مارگزیدگی

عنکبوت گزیدگی

عقرب گزیدگی

زنبور گزیدگی

مسمومیت با سم سیگواترا

گزش عروس دریایی

مسمومیت با صدف دریایی

مسمومیت با پف ماهی

مسمومیت با اسکومبروئید

گزش سفره ماهی

سیاه زخم

سم بوتولینوم

گاز سیانید

گازهای عصبی